#

tel/fax 22 776 28 39
potofi@potofi.pl

INNE PRACE ?LUSARSKIE


Oferujemy Pa??stwu us??ug? spawania konstrukcji aluminiowych i stalowych takimi metodami jak:

  1. spawanie gazowe, w p??omieniu gazowym acetylenowym, stosowane jest do spajania blach o grubo??ci od 0,4 mm do 40 mm.
  2. spawanie elektryczne
  3. spawanie metod? MIG/MAG, spawanie ??ukowe, drutem spawalniczym w os??onie CO2 lub Argon+CO2
  4. spawanie metod? TIG, spawanie elektrod? wolframow? nietopliw? w os??onie argonu – w tej metodzie mo??na spawa? aluminium oraz stal kwasoodporn?

 

Proponujemy równie?? wykonywanie kompleksowych us??ug w zakresie wytwarzania gotowych wyrobów metalowych ze stali nierdzewnej, czarnej i aluminium tj:

 

Do ???czenia aluminium i jego stopów wykorzystujemy wiele metod spawania. Najcz???ciej wybierane jako gazy os??onowe przy spawaniu aluminium s? argon i hel. Wysokotopliwa warstwa tlenków na powierzchni aluminium wymaga zastosowania spawania drutem elektrodowym z biegunem dodatnim (MIG) lub pr?dem zmiennym elektrod? nietopliw? (TIG). Jednak w zale??no??ci od stosowanej w danych warunkach produkcyjnych technologii spawania stosujemy tak??e ró??nego rodzaju sprz?ty do spawania stopów aluminiowych. Mog? to by? palniki acetylenowo – tlenowe oraz automaty do spawania na warstwie topnika, a tak??e urz?dzenia do spawania w os??onie argonu (metody TIG i MIG)

 

Wykonujemy cz???ci oraz wszelkie oprzyrz?dowanie na podstawie dokumentacji w??asnej lub powierzonej. Pracownicy naszego biura s??u??? doradztwem i pomoc? naszym Klientom. Oferowane przez nas us??ugi wykonywane s? na najwy??szym poziomie za pomoc? najnowszych technologii, jak równie?? pod okiem wykwalifikowanych pracowników, którzy nabyli swoje do??wiadczenie podczas wieloletniej praktyki w bran??y metalowej.

Nasze us??ugi wykonujemy terminowo, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klientów w oparciu o uzgodnione specyfikacje technologiczne, wzorce i za??o??enia projektowe. Jeste??my przekonani, ??e oferowane przez nas us??ugi spotkaj? si? z Pa??stwa zadowoleniem.